שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם נכון לדקדק בברכת קדושת השם של הש"ץ לומר וּשְׁבָחֲךָ בניקוד המיוחס להגר"ח מוולואזין

נראה דלמעשה יותר טוב לומר וְשִׁבְחֲךָ בנוסח העולם, שהוא נוסח ברור ומקובל מלומר וּשְׁבָחֲךָ כמיוחס להר"ח מולוזין, שהוא נוסח שאינו ברור מכמה טעמים וכמו שיתבאר.

ראשית כל כשאומר וְשִׁבְחֲךָ בודאי שעושה כן כמנהג העולם, אבל כשאומר וּשְׁבָחֲךָ אינו ברור שנוהג בזה כמנהג הגר"א, שהרי בדעת הגר"א עצמו יש מחלוקת, ומסדר המעשה רב נקט שאמר הגר"א וּשְׁבָחֱיךָ, א"כ עדיף לומר נוסח שיש לו בית אב ושיש על מי לסמוך.

ויש לציין דאמנם שבחכמה ובמנין הגר"ח מולוזין היה גדול ממסדר המעשה רב, אבל בדקדוק אחר מנהגי הגר"א נראה שמסדר המעשה רב היה רגיל אצל הגר"א יותר שכתב את כל מנהגי הגר"א, ואילו הגרח"ו היה מבקר אצל הגר"א לפרקים בחרדת קודש כמבואר בכתביו והיה דומה כשר בפני המלך.

וכן לגבי ההערה השניה שהעיר הגרח"ו לגבי זֵכֶר זֶכֶר, למעשה התקבלה דעת המעשה רב בזה בדעת הגר"א ולא דעת הגרח"ו, וכמו שהתברר לאחר מכן שהגר"א נהג לומר זֶכֶר בזקנותו כדעת המעשה רב הנ"ל בדעת הגר"א, יעוי' מה שהובא בסידור אזור אליהו באשרי, וכן המשנ"ב חשש לדעה זו בהלכות ד' פרשיות.

בנוסף לזה יש לציין כי בלשה"ק איני מכיר משקל המקביל למשקל שְׁבַח במילים אחרות שהוא שם עצם, ומה שציין לזה בסידור אזור אליהו בהשלמות, אמנם אינו לפני כעת וראיתי הדברים לפני הרבה שנים, אבל עדיין לא נתיישב לי גם אם יש כתבי יד שהיה מוחזק אצלם הקריאה שְׁבַח מכל מקום היכן מצינו ניקוד מקביל לזה בלשה"ק בשם עצם.

בנוסף לזה יש לציין כי בפנים המכתב של הגרח"ו אין הוכחה כי הוא השית את הניקוד לתיבת ושבחך כמו שהתיבה נוקדה שם, וכידוע שלפעמים המדפיסים הוסיפו ניקוד, ותיבה זו נמצאת שם בדפוס ולא בכת"י, ובפנים דבריו (מלבד הניקוד) לא נזכר דבר שיש בו הכרח לומר מה היה הניקוד שלו בתיבת "ושבחך".

ויש לציין דבגוף הניקוד בהדפסת המכתב של הגרח"ו ג"כ יש שגיאה בניקוד המודפס באות הוא"ו שיש שם שני נקודות וכבר נתעוררו בזה, אבל אם נימא דכל הניקוד הוכנס על ידי המדפיסים אין כאן נידון כ"כ שצריך לדון בו, ומכיון שיש רגלים לדבר שהניקוד הוכנס על ידי המדפיסים שוב יש מקום להעלות יותר צד כזה (ואף אם נימא דשאר הטקסט שם הוא כתב יד והשאיר שם רווח להכניס תיבה זו בניקוד מאן לימא לן שהתכוון להכניס הניקוד שהם ניקדו דשמא המטרה היה להכניס בניקוד משום שהיא תיבה מן התפילה, ומ"מ נקודה זו היא דבר שצריך לבררו, אם אכן הוא כת"י הגרח"ו, שכן מצד זה יותר נוח לומר שכתב להם כיצד לנקד אם גם השאיר מקום לניקוד).

ויש לציין עוד דברוב המקומות שיש להגר"א נוסחאות בתפילה כמו זכר הנ"ל וכמו וכסא כבודו וכמו הרבה מנוסחאות הגר"א הם נוסחאות קדומות שהוכרעו ואושרו על ידי הגר"א שיש לסמוך על נוסחאות אלו לעיקר, אבל לענין לחדש ולהמציא נוסחאות אדרבה הגר"א גופיה היה חריף מאוד כנגד המשנים נוסחאות התפילה, ועי' בספר הגאון מה שהביא איזה מ"מ וציונים לרעיון הכללי הזה, ומאידך גיסא הנוסח וּשְׁבָחֲךָ המיוחס להגרח"ו אינו מקמאי והיא נוסחא תמוהה שאינה מובנת מספיק שנתחדשה לראשונה לכאורה באותו דור, כך שאם נימא שכך דעת הגר"א ממילא יש כאן מקום לדון בזה מהיכן הוציא הגר"א נוסחא זו (וגם יש להבין מה הוה ניחא ליה בנוסחא זו יותר מנוסחת הספר).

היוצא מכ"ז שאינו ברור ונהיר שיש נוסח כזה וּשְׁבָחֲךָ, ולכן בודאי שבכל כה"ג יותר טוב לומר וְשִׁבְחֲךָ כהנוסח המקובל והמאושר שיסודתו בהררי קודש בהרבה מתפוצות ישראל מלומר נוסח שלא נתברר טיבו כל הצורך ונותרו בו כמה דברים הצריכים בירור ועיון.

מק"ט התשובה הוא: 120088 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/120088

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות