שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם דברי הרמ"א שבאב התובע את בנו לא הולכים אחר הנתבע הוא רק בתובע באותה העיר או גם בעיר אחרת, וכמו כן האם דברי החולקים על הרמ"א וסוברים שבאב התובע את בנו ג"כ הולכים לב"ד אחר הנתבע האם הוא רק באותה העיר או רק בעיר אחרת או בכל אופן

כל הנידון הוא רק אם רוצה האב לדון בעירו והבן רוצה לדון בעירו, אבל אם הבן רוצה לדון בעירו של האב בב"ד אחר לא שייך לנידון זה, והרי זה כשאר דין תובע ונתבע שגרים באותה העיר, ובאופן זה אם האב רוצה לדון בב"ד הקבוע והמקובל של המקום באופן שנהגו להידיין אצלם הרי זו זכותו, ואם אינו עונה לתנאים אלו יכול הבן לטעון שרוצה זבל"א.
ולענין מקום הסמוך מרחק הליכה של 216 דקות הוא נחשב כבתוך העיר, ולענין מרחק נסיעה במונית של זמן זה יש לעיין לדינא.

מקורות: בעיקר דין דהולכים אחר הנתבע דנו הפוסקים האם ה"ה באופן שהתובע מבקש לדון בעירו של הנתבע אלא שמבקש לדון בב"ד אחר, אעפ"כ הולכין אחר הנתבע, או לא, ודודי הרה"ג ישעיה נתן מלצר האריך בזה במאמרו הנרחב [קובץ הישר והטוב חי"א תשע"א], ועי"ש שהביא מחלק מהפוסקים שכתבו דבכל גוני הנתבע יכול לעכב, ושכן מבואר בספר התרומות ועוד כמה פוסקים, אבל בהרבה פוסקים מבואר להלכה שיכול הנתבע בכה"ג רק לטעון שרוצה זבל"א, וגם זה רק כשאין דיינים קבועים למקום, ועי"ש שהביא הרבה ראשונים ואחרונים שדנו ונחלקו בדינים אלו.

אבל לענייננו המשמעות בדברי המהרי"ק שורש נח שהוא מקור דין זה באחרונים, (הבאתי חלק מלשונו בא' מהתשובות הסמוכות), שיש בושת בזה שמחייב את אמו לבוא לדון עמו בעירו שלא בעירה, ובפשיטות עצם הטירחא והעיסוק בטורח ההגעה עד ב"ד זו היא הבושת שמבייש את אמו (וה"ה את אביו להפוסקים בדעתו), אלא שהיה לפרש באופן אחר דמה שכופה את אמו לבוא לב"ד שאינו ברצונה הוא הבושת לאמו.

אולם בלשונו שם "שאין לנו להבזות אמו להצריכה ללכת חוץ מעירה לדון ולערער" יותר משמע כהצד הקודם בזה שעיקר הביזיון הוא לכופה לבוא לעיר אחרת, וכן משמע להדיא בהמשך דברי התשובה שם במהרי"ק, דאין כפיה כלל על הבן לבוא לב"ד שהאם רוצה אלא אך ורק לבוא לעירה, ואחר שבא לעירה ידונו יחד בזבל"א כדין.

וז"ל המהרי"ק שם בהמשך התשובה, ולכן הנני גוזר עליך וכו' שתבא פה פוו"יאה מקום אשר היא שם לרדת עמה לדין ואם הב"ד מפוויא"ה אין ממוצע לך תברור לך אחד בעבורה והיא תברור אחד בעבורה והשנים יבררו להם שליש רק שתדון פה פווי"אה ולא תטרח את אמך כנגד דין תורתינו הקדושה עכ"ל המהרי"ק.

ובגוף דברי המהרי"ק יש לדון עוד האם סובר המהרי"ק שבכל נתבע בעירו של תובע אמרי' זבל"א כפשטות הפוסקים או שסובר כדעת התרומות וסייעתו שגם בעירו של תובע הנתבע אינו כפוף לזבל"א, אלא שסובר המהרי"ק דבזה יש כח לאם מצד שהיא אמו [עי' במאמרו הנרחב של דודי בזה שציינתיו לעיל].

ויותר מסתבר דהמהרי"ק אינו מחלק בין בן נתבע בעיר אמו תובע לסתם נתבע בעירו של התובע, דחילוק זה מנ"ל, ממ"נ אם נימא דיש בושת לאם לדון בפני דיין שאינו שלה, א"כ למה אמרי' כלל זבל"א (וכאידך צד דלעיל שאפי' הבן הנתבע רוצה לדון בעירה של אמו אמרי' הולכין אחר האם), ואם נימא דאין בושת לדון בפני דיין של בנה למה אמרי' זבל"א, ואילו לחדש דרק אחר שיש זבל"א אין לה בושת, הא מנא לן ומה ההכרח לחדש כן, ולכן יותר מסתבר שהמהרי"ק סובר בכל נתבע בעירו של תובע דאמרי' זבל"א.

(ובמאמר המוסגר אציין שיש בזה כמה דעות בפוסקים כמו שנתבאר ולא רק ב' דעות, דיש עוד כמה נידונים בפרטי הדין, כמו האם יכול הנתבע לבקש ב"ד באותה העיר אפי' הוא קטן מהב"ד שמבקש התובע, וכמו"כ לפי הצד שאינו יכול לסרב אם הוא רוצה לדון גם באותה העיר, האם אמרי' אז זבל"א, או שמא בכה"ג אין לנתבע זכות לברור כלל ועבד לווה לאיש מלוה, ויש צד שזכות הנתבע רק לבקש שיהיה הדיון בעירו שלו, ואילו זכות התובע לבקש באיזה ב"ד בעירו של הנתבע ידונו אותו דעבד לוה לאיש מלוה, אלא שצד זה לכאורה נדחה עי"ש, ועי' בכל דעות הפוסקים במאמר הנ"ל).

ולענין למעשה האם א' מבעלי הדין יכול לכוף חבירו לזבל"א תליא האם אחד מהם רוצה ב"ד קבוע ומקובל שבעיר, וכן החזו"א [סנהדרין טו ה] נקט שתמיד יכול אחד מבעלי הדין לבקש זבל"א כל עוד שהתובע לא ביקש דיינים קבועים שבעיר, וכן הורה הגרנ"ק [ראה המאמר הנ"ל], וכן נקטו שאר פוסקים, אלא שהחזו"א נקט עוד שצריך שיהיה מנהג המקום מקובל להתדיין אצלם.

ולענין ניו יורק (ששם אירע הנידון בזה) דעת האג"מ [חו"מ ח"ב ג] שאין שם ב"ד קבוע ומקובל שבעיר, ויתכן שמאז השתנה המציאות בזה בניו יורק, והשבט הלוי [ח"ה ריב, ח"ח שב] כ' דהתאחדות הרבנים מקרי ב"ד קבוע להקהילות שתחת ההתאחדות.
[עי' בכל פרטים אלו במאמר דודי הנ"ל ושם הדברים מדוייקים יותר ומפורטים יותר הן בהיקף הפרטים והן בהיקף שרשי הדברים והדעות, וכאן אינו אלא מורה מקום לשם].

ויש לציין עוד שלפ"ד הכת"ס יו"ד קח שחולק (אליבא דמהרי"ק) על הרמ"א, יעוי' בדבריו שמשמע שם דמה שסובר שאין הולכין אחר האב בזה דלא כהרמ"א, איהו מיירי בזה אפי' בעיר אחרת שבושתו של האב גדול יותר לטרוח ללכת לב"ד שבמרחק וכ"ש בב"ד שבעירו (ע"ש במ"ש בדעת הרמב"ם אליבא דהכנה"ג ודוק), ולפ"ז מתיישב דגם הרמ"א לא מיירי אלא לענין שהבן רוצה לדון בעיר אחרת אבל בעירו של האב אין הולכין אחר האב בלבד, והכת"ס חולק רק לענין עיר אחרת, דבאותה העיר אין מחלוקת כלל.

ועי' בני חיי לבעל הכהנה"ג חו"מ ח"א עו שהביא מנהג מקומו לענין דינא דהולכין אחר הנתבע אם מבקש לדון סמוך לעירו בתוך ג' פרסאות, וענין ג' פרסאות הוא ע"פ רשב"א ופוסקים, ואולי ה"ה לדידן בשיעור מרחק הליכה של ג' פרסאות כנגדו בנסיעה דהיינו נסיעה של רט"ז דקות (מינוטין), ומ"מ יש לדון בכל מקרה לגופו, כגון במקרה שיש ב"ד קבוע בעיר ורוצה בב"ד קבוע מחוץ לעיר ובאופן שרוצה בגדול מחוץ לעיר ויש קטן בעיר או אפכא.

ויש לדון האידנא מה שנוסעין במונית (TAXI) שלפעמים הוא קצר יותר לעיר אחרת במונית מהליכה שאדם רגיל עשוי ללכת בתוך העיר או ג' פרסאות סביבות העיר, וגם אין מורגש כ"כ צער וטירחא בנסיעה כזו, אע"ג שגם בזמנם היה רכיבא ואפי' גמלא פרחא אבל כאן שונה מגמלא פרחא שהי' בזמנם שהי' בו צער נסיעה, וגם אינו חריג מדרך בני אדם כמו שהי' אפשר לטעון על גמלא פרחא, (ועכ"פ בזמן המהרי"ק ובמקרה שמדבר לא מדובר על אפשרות כזו של גמלא פרחא אלא רק הצטערות גמורה וטירחת טלטול), ומכיון שכל דינו של המהרי"ק הוא מסברא של טירחא של האם לילך אחר הב"ד, יש לדון כשרוצה לדון במרחק נסיעה קצרה במונית שאינו טירחא חורגת כלל.
ויש מקום לומר שעכ"פ בנסיעה קצרה א"א לכפותו, ויתכן ששייך לצרף בזה גם מ"ש האחרונים שבכל ספק הדרי' לדינא דהולכין אחר הנתבע, אלא דהשיעור אינו ברור, האם רק ג' פרסאות ממש סביבות העיר או כנגד שיעור ג' פרסאות בהליכה כך בנסיעה עה"ד שנתבאר, ויש לציין בזה מה שכתבו הפוסקים לענין הנוסע ברכב כשיש דברים שצריך להמשיך בעבורם ד' מילין.

מק"ט התשובה הוא: 2588

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות